Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Ισχύς ασφαλιστικού δικαιώματος ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ έως 31 Μαρτίου 2014Ο ΟΠΑΔ (Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου) μετά το πέρας της
Απογραφής- Θεώρησης 2013 και τη βεβαίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος των
ασφαλισμένων που πραγματοποίησαν την ηλεκτρονική Απογραφή και Θεώρηση των βιβλιαρίων τους, ανακοινώνει την παράταση της ισχύος της θεώρησης έως και την 31 Μαρτίου 2014.
Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι άμεσα και έμμεσα του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ (εν ενεργεία, Συνταξιούχοι
και  έμμεσα μέλη αυτών)δε χρειάζεται να μεριμνήσουν από 01/01/2014 για τη θεώρηση των
βιβλιαρίων τους.
Τυχόν μη θεωρημένα βιβλιάρια, θα μπορούν να θεωρούνται έως και την 31/03/2014,
αποκλειστικά στις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ.